נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

פגיעה בעבודה- מימוש זכויות רפואיות
פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו על פיו, דן בביטוח נפגעי עבודה ומסדיר את המסגרת החוקית בדבר זכויותיו של מבוטח - עובד שכיר או עובד עצמאי הטוען כי נפגע בעבודתו או שארעה לו תאונת עבודה. 

מהי פגיעה בעבודה 
 
פגיעה בעבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. 

תאונת עבודה- היא תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב העבודה. 

מחלת מקצוע-בה חלה העובד עקב עבודתו אצל המעביד ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו במשלח ידו, יכולה להיחשב פגיעה בעבודה/תאונת עבודה. 

תאונת עבודה- שארעה בדרך לעבודה , במהלך העבודה או בדרך חזרה הביתה, אף היא יכולה להיחשב פגיעה בעבודה גם כן. 

זכויות נפגעי עבודה

נפגע עבודה זכאי, בין היתר, לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי לשם מיצוי זכויותיו. במסגרת התביעה, עומדות לנפגע שתי זכויות עיקריות והן :

תשלום דמי פגיעה עבור אובדן כושר עבודה מלא עד לתקופה המירבית הקבועה בחוק

תשלום גמלת נכות לאחר קביעת שיעור הנכות הצמיתה שהותירה הפגיעה בעבודה

תביעה לדמי פגיעה

על מנת שנפגע בעבודה יוכל לממש את זכותו עליו להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. במסגרתה של התביעה הנ"ל פונה הנפגע ומודיע על דבר הפגיעה, מועדה ומצבו הרפואי. התביעה מוגשת לפקיד התביעות אשר אמור לבחון את התביעה ולקבוע אם להכיר בפגיעה כתאונת עבודה ואם לאו.

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

חשוב! במידה והמוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה, רשאי הנפגע לערער עליה לפני בית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים ממועד קבלת הודעת הדחיה.

תביעה לקביעת נכות

אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה כתאונת עבודה, רשאי הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה במסגרתה הוא יוזמן בפני ועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותו.

ועדה רפואית

על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי ועדה רפואית היא שאמורה לקבוע אם הנכות לה טוען הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה וככל שהתשובה לכך חיובית - גם את דרגת הנכות. לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה וכן את שיעור הנכות.

לשם כך, נעזרת הועדה במסמכים רפואיים ובבדיקה קלינית של הנפגע ולעיתים ביועצים רפואיים חיצוניים. בנסיבות אלה, קיימת חשיבות רבה לתיעוד הרפואי המוגש לועדה מטעם הנפגע.

קביעת סוג הנכות ודרגת הנכות תיעשה על פי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), התשט"ז-1956, המכילה את רשימת סוגי הפגיעות שהוכרו ולצידן שיעורי הנכות.

להסבר מפורט על תפקידה של הועדה הרפואית, אופן עבודתה וסמכויותיה ניתן לעיין בפרק ועדות רפואיות. 

ערר וערעור

על החלטת הועדה הרפואית רשאי הנפגע לערור בפני ועדה רפואית לעררים, שיכולה לאשר את ההחלטה ,לשנותה או לתקנה. החלטת הועדה הרפואית לעררים היא סופית עליה ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה. בית הדין אינו משמש כוועדה רפואית ואין הוא מוסמך לדון בשאלה רפואית. לכן, לניסוח הערעור קיימת חשיבות מירבית אשר יכולה להשפיעה על הקביעות המשפטיות בעניינו של הנפגע.

חשוב ! על פי חוק, לנפגע בעבודה קיימת מגבלת זמן בהגשת תביעותיו. לכן, אי הגשת התביעות במועד הקבוע בחוק עלולה לפגוע בזכויותיו של הנפגע. 

זכויות תביעה נוספות

ייתכן כי לנפגע עבודה גם קיימת הזכות להגיש תביעה נגד גורמים אחרים. כך למשל, תביעה נזיקית נגד המעביד, נגד צד ג' או נגד חברת ביטוח. לפיכך, יש לבחון תחילה את דרך הפעולה הראויה והנכונה בעניינכם ומומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

נפגע עבודה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי להטבות ולגמלאות שונות, בין העיקריות שבהן :

תשלום דמי פגיעה
משהוכר הנפגע הוא יהא זכאי לקבלת דמי פגיעה בעד פרק הזמן שאין הוא מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. מדובר על תשלום המשולם לנפגע בשל אובדן הכנסתו עקב הפגיעה. לצורך כך על הנפגע להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי. 
התשלום משולם לכל היותר בעד 91 ימים. 
קצבה חודשית ומענק חד פעמי
נפגע עבודה שנפסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור % 9 עד % 19 יהא זכאי לתשלום מענק חד פעמי. אם נפסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 20 ומעלה הוא יהא זכאי לקצבה חודשית. לקצבה חודשית יהא זכאי גם נפגע שהועדה הרפואית פסקה לו נכות זמנית. 
קצבה מיוחדת
נפגע עבודה שנפסקה לו נכות רפואית בשעור של % 75 ומעלה ונכים שמתקשים בהליכה ודרגת הנכות שנפסקה להם הינה עומדת על % 65 ועד % 74 זכאים לקצבה מיוחדת שנועדה לצורכי הוצאות החזקת רכב לשימוש אישי , נסיעות, עזרה וטיפול בבית
תשלום מענק מיוחד
לתשלום מענק מיוחד זכאי נפגע עבודה אשר נפסקה לו נכות צמיתה בדרגה של % 75 ומעלה ונכים המתקשים בהליכה ודרגתם עומדת על % 65 עד % 74 לצורכי רכישת רכב לשימוש אישי, אביזרי עזר וכיסוי הוצאות.
טיפול רפואי
נפגע בעבודה שהוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבלת טיפול רפואי חינם בגין פגיעתו. הטיפול ניתן על ידי קופות החולים, מגן דוד אדום, בית חולים ורפואה פרטית שנדרש לה הנפגע באמצעות הפנייה על גבי טופס שנערך במיוחד לכך. 
שיקום מקצועי
נפגע עבודה שהוכר ככזה ונפסקו לו אחוזי נכות צמיתה בשיעור הקבוע בחוק יהא זכאי אף לשיקום מקצועי, הכולל הכשרה מקצועית או עזרה בהשתלבות בשוק העבודה. 
 
הכותב: עו"ד יובל סמרה
נפצעתם ? חליתם ? בדקו עמנו האם אתם זכאים לפיצוי כספי