נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

תביעה להכרה כנכה נזקק
במקרים רבים, הוועדה הרפואית אינה פוסקת לנפגע נכות רפואית צמיתה מזכה בפעם הראשונה בה הוא מופיע בפניה. לעיתים זה קשור בזמן הקצר שחלף מאז אירוע התאונה , או בעובדה כי הנפגע עדיין מצוי בטיפול רפואי והנזק לא התגבש דיו. 

במקרים אלה, הוועדה לא מחוייבת לדבוק בשיעורי הנכות הקבועים בספר המבחנים והיא רשאית לפסוק נכות לתקופה זמנית בשעור שתמצא לנכון.      

כך שלמעשה, יכול להיווצר מצב בו לנפגע תיפסק נכות זמנית שאינה תואמת כלל את מצבו האמיתי לתקופה ארוכה וממושכת ובשיעור נמוך מאוד שתזכה אותו בקצבה בסכום כספי זעום ביותר. 

כך למשל קביעה של נכות זמנית בשיעור % 10 או % 15 לתקופה של שנה, או יותר, בגינה יהא הנפגע זכאי לקצבה חודשית בסכום של כמה מאות שקלים בודדים בעוד מדובר בנפגע שאינו עובד והוא חסר הכנסה. 

במצב זה, נפגע אשר אין לו יכולת קיום באותה התקופה- אינו מסוגל לעבוד בשל הפגיעה וחסר מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק" בהתאם לתקנה 18 א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגיע עבודה ), התשט"ז-1956 .

כמובן שנטל ההוכחה מוטל על הנפגע ואם תוכר תביעתו הוא יוכל להנות מהגדלת נכותו הזמנית למשך תקופה קצובה, אשר תזכה אותו בקצבה חודשית גבוהה יותר מזו שנפסקה לו. 

בהתאם להוראות תקנה 18 א' הנ"ל, על מנת שהנפגע ייחשב כ"נכה נזקק" עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: 

1.   שועדה רפואית תיקבע לנפגע נכות לזמן מוגבל, או נכות בדרגה זמנית. 
2.   השני, שועדה המכונה "הרשות" - המורכבת מפקיד שיקום, רופא מוסמך ומעובד המוסד תיקבע, כי אין לדעתה סיכוי סביר שהנפגע ימצא עבודה ואין לו כל הכנסה מתעסוקה.

לצורך בדיקתה, מוסמכת הועדה לדרוש מהנפגע לעמוד לחקירה בפניה ואף לדרוש כי יוצגו בפניה מסמכים רפואיים ואחרים הנחוצים למתן החלטתה.     
 
אם הנפגע עמד בתנאים הנ"ל, רשאית ועדת הרשות לקבוע לנפגע נכות לזמן מוגבל או נכות זמנית בשיעור של % 100 לתקופה של עד 4 חודשים- דבר שיש בו לזכותו בקצבת הנכות הגבוהה ביותר שהוא יכול לקבל.  

עם סיום תקופת הזכאות לקצבת "נכה נזקק" רשאי הנפגע לשוב ולהגיש תביעתו למשך תקופות נוספות, והכל בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה.   
הכותב: יובל סמרה, עו"ד
  מאמרים קשורים

החובות המוטלות על ועדת הרשות בדיון בתביעה להכרה כנכה נזקק
תפקידה, סמכויותיה וזכות הטיעון של הנכה  

פנו אלינו עוד היום לבדיקת זכאותכם !