נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

 חבות מעבידים


 


עובד אשר נפגע במהלך ותוך כדי עבודתו, בין היתר, בשל סיכון אשר היה מצוי במקום העבודה או כזה שנבע מתהליכי העבודה אליהם הוא היה חשוף ונגרם לו נזק בשל כך. עומדת לו הזכות להגשת תביעת פיצויים כנגד מעבידו, וזאת בנוסף לזכותו להגשת תביעה בגין פגיעה בעבודה מכח חוק הביטוח הלאומי.
 
אולם, אין מדובר בזכות מוחלטת המחייבת את המעביד בתשלום פיצויים אוטומטית. 

העיקרון הבסיסי הוא כי על המעביד חלה חובת זהירות כלפי עובדיו המחייבת אותו לפעול למניעת סיכונים במקום העבודה או סיכונים בתהליכי העבודה. אולם לא בכל מקרה ומקרה יימצא המעביד חב בדין באופן מוחלט, שהרי אין לדרוש ממנו כי יפעל למניעת כל סיכון אפשרי, או כזה שאינו מציאותי.

המקור לחיוב המעביד יכול שיהא על פי עוולת הרשלנות הקבועה בסעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח משולב], או בגין הפרת חובה חקוקה המטילה עליו חובות מפורשות של התנהגות.

על פי הפסיקה הנוהגת נבחנת החובה המוטלת על המעביד על פי אמת המידה של "מעביד סביר" בנסיבות העניין. כלומר החובה לנקוט באותם אמצעי זהירות סבירים אשר ימנעו מאת העובדים סיכונים כאלה שניתן היה לצפותם באותו מקרה. אך אם יימצא כי המעביד פעל כך שאז ניתן להניח שהוא לא יחוב בדין.

לשאלה מה מידת אותם אמצעי זהירות שעל המעביד לנקוט נקבע, כי אלה ייבחנו כפונקציה של אופי הסיכון, מידתו והסיכוי לגרימת נזק לשלום העובדים באותו מקרה. ככל שהעבודה מורכבת ומסוכנת יותר, כך יידרשו מאת המעביד אמצעי זהירות מוגברים יותר .

המעביד חייב לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע מהעובדים סכנות מיותרות ולהזהירם מפני סכנות קיימות, ובמיוחד לנקוט צעדים סבירים כדי להרחיק אותן הסכנות שניתן לצפותן מראש בשל אופי העבודה והמקום בו מתבצעת העבודה.

חובת הזהירות של המעביד אינה מסתכמת רק בכך , אלא אף מחייבת את המעביד להדרכת עובדיו והנהגת שיטת עבודה בטוחה- במידה ויימצא כי המעביד לא דאג להזהיר את עובדיו ולהדריכם בהתאם, כאשר הדבר היה דרוש, בנסיבות העניין, הוא עשוי לחוב בדין.

אין המעביד יוצא חובתו בנקיטת מעשים אלה לבדם, אלא עליו אף לדאוג לפקח על ביצוע שיטת העבודה שהנחיל לעובדיו בפועל. כך למשל, לא מספיק כי מעביד יחלק לעובדיו, העובדים בחשיפה לרעש מזיק מגיני אוזניים ועליו לדאוג לכך שעובדיו ירכיבו אותם בעת העבודה. בוודאי שדברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר הוראות החוק, במידה וקיימים כאלה, בנסיבות אותו מקרה, מחייבות אותו בנקיטת פעולות כאלה ואחרות.

תביעות עובדים כנגד מעבידים הינן תביעות מורכבות המבוססות גם על טיעונים מתחום המשפט וגם על טיעונים בקשר לעובדות המקימות את עילתן. הקושי אף טמון בכך שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל על העובד הניזוק, למעט סייגים כאלה ואחרים, הן בשאלת חבותו של המעביד כלפיו, בנסיבות אותו מקרה, והן בשאלת הנזק שנגרם לו. בשל קושי זה מומלץ לא למהר בהגשת תביעה ולהיוועץ בעורך דין העוסק בתחום טרם הגשתן. 

חדשות
במייל 
- הרשם וקבל  
עדכונים ישירות למייל שלך 
        

                         
 
לשיחה עם עורך דין מומחה 
חייג : 03-9511126 
  

                  נפגעתם במקום העבודה I חליתם עקב תנאי העבודה 

                                                   זכותכם לקבלת פיצויים ! 

                               פנו אלינו עוד היום לבדיקת סיכויי תביעתכם

             לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו עכשיו 9511126 - 03