נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

 פטור רפואי ממס הכנסה


 

במסגרת "ההטבות" השונות המוענקות לנכים קשים מרשויות המדינה על פי החיקוקים השונים עומדת לה "הטבת" הפטור ממס הכנסה. מדובר בהטבה מועדפת המוענקת על ידי שלטונות מס הכנסה, אשר מאפשרת לנכים העומדים בתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו על פיה, לקבל פטור מתשלומי מס והחזרי מס המגיעים לעיתים לכדי אלפי שקלים.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס על הכנסות של נכה או עיוור שנקבעה להם נכות רפואית , להבדיל נכות תפקודית, בשיעור של % 100 בשל ליקוי אחד.

לנכים שנכותם הרפואית אינה נובעת מליקוי אחד ואינה מגעת לשיעור מלא , מוסיף הסעיף וקובע, כי פטור ממס יינתן גם להם במידה והם סובלים ממספר מחלות וליקויים ונכותם הרפואית המשוקללת מגעת לכדי % 90 לפחות- ואילולא החישוב המיוחד הייתה נקבעת להם נכות רפואית בשיעור של % 100.

הפטור על פי החוק מוענק על הכנסות מיגיעה אישית ( משכורת או הכנסה מעסק ) בכפוף לתקרה הקבועה בחוק וכן על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ( כגון מדמי שכירות ) .

הנכות הרפואית ושיעורה תיקבע על ידי ועדה רפואית שהוסמכה לצורך כך ולענייננו, הועדה הרפואית המתכנסת במסגרת המוסד לביטוח לאומי כמי שהופקד על פי התקנות מס הכנסה ( קביעת אחוז נכות ), תש"ם-1979 על ביצוע ההליכים אלה.

אולם, הנכות ושיעורה עשויה אף להיקבע גם על ידי ועדה רפואית המתכנסת על פי אחד החוקים המנויים בפקודה, כדוגמת חוק הנכים ( תגמולים ושיקום ), חוק נכי מלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וכיוצא בזה, וניתן יהיה לעשות בה שימוש כמחייבת. כך למשל כאשר נקבעה לנכה נכות בשיעור של % 100 או בשיעור של % 90 לפי חישוב במיוחד, או כאשר נקבעה לעיוור נכות רפואית מלאה או בגין ליקוי חמור מזכה.

במידה והועדה הרפואית פסקה לנכה או לעיוור נכות רפואית מזכה לצמיתות או לתקופה זמנית בכפוף לתקופות המזכות על פי חוק, תומצא לידיו הודעה מהנציבות על זכאותו לקבלת פטור.

ככלל, הפטור יוענק רק כאשר תקופת הנכות שנקבעה עולה על 184 ימים , ויינתן עד לתקרת הכנסה
המשתנה מעת לעת. במידה ומדובר בעובד שכיר הוא יהא זכאי לקבל החזר מס רטרואקטיבי לתקופה של
עד 6 שנים.  

 
סובל מנכות קשה ? נפסקה לך נכות בשיעור ניכר ?  
                                                             בדוק זכאותך לפטור ממס הכנסה ולהחזרי מס 

 
אל תוותרו - פנו אלינו לקבלת סיוע ועזרה