נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

 תאונות תלמידים

 


האם בכלל קיימת זכות תביעה ?

פגיעה של ילד לעולם אינה קלה. מלבד הנזק הפיזי או הנפשי שעלול להתלוות לפגיעה, פעמים רבות עשוי הילד להיזקק גם לטיפולים רפואיים ממושכים ולהיעדרות ממושכת מבית הספר.

מכורח הנסיבות,הטיפול בילד בכל תקופת הריפוי וההחלמה מוטל, בדרך כלל על ההורים, אשר לעיתים נזקקים להישאר בבית לתקופה ממושכת, או להסתייע בעזרה מקצועית מבחוץ והם נדרשים לשאת בהוצאות כספיות מרובות בכל אותה העת.

הורים רבים אינם מודעים לכך, שלעיתים מלבד זכותו של הילד להגשת תביעה לפיצויים כנגד המזיק. עומדת לו גם הזכות לפיצוי מכוחן של פוליסות ביטוח שהוצאו בעבורו. אחת מאותן הפוליסות היא פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

בהתאם להוראת סעיף 6(ד)1 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ילדים בגן או תלמידים בבית ספר מבוטחים על פי חוק לימוד חובה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.

מדובר בפוליסת ביטוח , אשר ההורים נדרשים לשאת בתשלומה במסגרת אגרות החינוך המשולמות על ידם בתחילת שנת הלימודים, ככל שמדובר בתלמידים הלומדים במוסד חינוכי המוכר על פי חוק או בגני ילדים, פעוטונים או מעונות יום המופעלים על ידי הרשויות המקומיות.

על מה חל הכיסוי הביטוחי

חשוב לדעת, כי בהתאם להוראות הפוליסה הכיסוי הביטוחי תקף 24 שעות ביממה ולא חל רק בשעות הפעילות במוסד החינוכי.

מהי תאונה המכוסה על פי הפוליסה

על פי הפוליסה תאונה מוגדרת, בין היתר, כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין ובלתי וצפוי שגרם לנזק. כך שמטבע הדברים מחלה אינה כלולה בכיסוי הביטוחי.

הכיסוי הביטוחי לא מצטמצם רק לתאונות שאירעו בתוך המוסד הלימודי או הגן, אלא גם לתאונות ופגיעות שהתרחשו מחוץ לכותלי המוסד וגם לא בשעות פעילותו- כמו בבית, ברחוב ובכל פעילות פנאי אחרת אפילו בטיול, למעט מקרים חריגים המנויים בפוליסה ולרוב עוסקים בתאונות דרכים שאירעו בארץ או בחו"ל, תאונות בגין פעולות טרור, תאונות עבודה שלגביהם חלים הסדרים ספציפיים בחוק וכו'.

כיצד מחושבים הפיצויים

הפיצוי על פי הפוליסה אינו מותנה בדרישה להוכחת מעשה רשלנות או "אשם" בדומה לפוליסות רבות אחרות. עצם קרות האירוע התאונתי המכוסה על פי תנאי הפוליסה מספיק כדי לזכות את הניזוק בקבלת פיצויים בהתאם לנזקיו.

חשוב להבין, כי הפוליסה המוצעת כיום על ידי השלטון המקומי הינה פוליסה בסיסית. הגם שהיא מקיפה מגוון רב של תאונות המכוסות על פיה, היא מוגבלת בתקרת סכום והפיצוי המשתלם על פיה אינו רב.

עיקרה של הפוליסה הוא במתן פיצוי במקרים הבאים:

א.    מוות מתאונה.
ב.    נכות צמיתה מלאה.
ג.     נכות צמיתה חלקית.
ד.    נכות לתקופה זמנית.
ה.    הוצאות רפואיות.

שיעור הפיצוי שישולם על ידי חברת הביטוח מותנה, כמובן, בגובה הנכות הפסוקה ולעיתים עשוי לזכות את הניזוק במאות אלפי שקלים, ככל שדרגת הנכות גבוהה יותר.

מטבע הדברים, המחלוקת העיקרית בתביעות מעין אלו, היא בשאלת גובה דרגת הנכות ממנה סובל הניזוק, כאשר נטל ההוכחה מוטל, בעיקרו, על שכמו של הניזוק ומוטב כי הוא ייצרף חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו להוכחת הנזק ממנו הוא סובל ושיעור הנכות.

הגם שכך, פעמים רבות חברת הביטוח אינה נוטה להסכים עם המבוטח או מומחיו הרפואיים והיא נוהגת לדרוש לזמנו לבדיקה בפני מומחה רפואי מטעמה לצורך הערכת נכותו ולרוב נקבעת דרגת נכות נמוכה יותר.

חברת הביטוח, לא תמהר לסטות מקביעתו של המומחה הרפואי מטעמה ולעיתים, בלית ברירה נאלץ הניזוק להסכים לקבל פיצוי כספי נמוך שאיננו משקפיו של מלוא נזקיו.

חשוב לזכור, כי לניזוק עומדת הזכות להגשת תביעה כנגד חברת הביטוח אם הוא אינו מסכים להצעתה.

במידה והוא חפץ בכך, עליו להגישה בטרם חלוף תקופת ההתיישנות שהינה 3 שנים ממועד קרות התאונה וככל שמדובר בילד היא מתחילה מהגיעו לגיל 18 ומסתיימת בגיל 21.

מדובר בהליכים מורכבים הדורשים בחינה משפטית מעמיקה ולא רק התייחסות למצבו הרפואי של הניזוק. לנוכח מורכבות ההליכים מומלץ מאוד לפנות, מבעוד מועד, לעו"ד מומחה העוסק בתחום .    

לייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי