נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 

מיקרוטראומה-מימוש זכויות רפואיות


 

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 קובע כי פגיעה בעבודה הינה תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

נהוג לעשות הבחנה בין תאונת עבודה לבין מחלת מקצוע. בעוד שפגימה שקרתה באופן פיתאומי תיחשב כתאונת עבודה, פגימה המתפתחת לאט ובהדרגה תוגדר כמחלת מקצוע.

מיקרוטראומה מהי ?

ככל שהתפתחה התעשייה המודרנית וחלה גדילה במקומות עבודה שדרשו הליכי ייצור ספציפיים עם התמקצעות ממושכת או כאלה שדרשו מאמץ מתמשך, כגוןקלדנות, גזרנות, עבודות עם חומרים רעילים או מזיקים - באה ההכרה בכך שפגיעה בעבודה אינה מתאפיינת רק כאירוע חד פעמי בעל אופי תאונתי, עם סימנים גלויים לעין, כמו מכה או חבלה וגם צירוף של מקרים שכל אחד מהם הוא בעל אופי תאונתי זעיר,שלבדו אינו יכול להביא לתוצאה הסופית אך בהצטברותם יכוליםלגרוםלפגיעה של ממש יחשבו כפגיעה בעבודה המכונה בשם מיקרוטראומה.

"תורת המיקרוטראומה" היא יציר הפסיקה שהתפתחה על מנת ליתן פיתרון מסויים לאותם עובדים שחלו במחלות הקשורות לעבודתם, אך לא הוכרו כמחלות מקצוע מאחר שהן לא היו מצויותברשימה המחלות בחלק ב' לתוספת השניה לתקנותהביטוח הלאומי (ביטוחמפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, בהיותה רשימה סגורה.

תנאי ההכרה

בדומה למחלת מקצוע או תאונת עבודה במובנם הרגיל, נטל ההוכחה מוטל עלהטוען כי נפגע בעבודה וכי פגיעתו נכללת בגדר מיקרוטאומה. ראשית , נדרשת הוכחה עובדתית כי מדובר בעובד שנפגע פגיעות זעירות חוזרות ונשנות שנגרמו לו עקב עבודתו.שנית , כי נדרשת קביעה רפואית המקשרת בין התנועות הזעירות לבין הופעת המחלה.

חשוב להדגיש, כי תורת המיקרוטראומה אינה מטה של קסם, שיש בו כדי להביא להכרה בכל מחלה שיש לה קשר מסויים לעבודה כפגיעה בעבודה.


ההכרה בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה תיבחן על פי הכללים שנקבעו בפסיקה. ראשית, כי מדובר באירוע תאונתי של פגיעות זעירות שלבדן לא מהוות פגיעה ממש אך במצטבר באה הפגיעה.שנית, ראיות מפי רופא כי מדובר במצב שהוא תוצאה של פגיעות זעירותולא תהליך הדרגתי. שלישית, הוכחת הקשר הסיבתי בין הפגיעות הזעירות המצטברות לבין התוצאה בה רואים פגיעה בעבודה.


הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי

הליכי התביעה במוסד לביטוח לאומישל נפגע הטוען כי פגיעתו היא חוסה תחת כנפי המיקרוטראומהדומים להליכי התביעה של נפגע בעבודהבמובנם הרגיל.

בחינת התביעה תיעשהבשני מסלולים נפרדים. המסלול הראשון תביעתו של הנפגע להכיר בו כנפגע בעבודה, ולאחריו המסלול השני, תביעתו של הנפגע לקביעת נכות ולתשלום גמלת נכות.

תביעה על פי תורת המיקרוטראומה היאתביעה מורכבתהדורשת הכנה מוקדמת טרם הגשתה לעניין העובדות והמסמכים הרפואיים הנדרשים. התביעה מתנהלת בצורהקצת שונה בכל הנוגע להליכי הבדיקה והחקירה המתקיימיםבמוסד לביטוח ובמקרים רבים, המוסד לביטוח לאומידוחה את התביעה כבר בשלבהראשון ומותיר ההכרעה לבית הדין לעבודה אליו רשאי הנפגע לפנות בהגשת תביעה.בשל כך, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין העוסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי טרם הגשת התביעה.


עובדים בעבודות במאמץ מתמשך, חומרים רעילים, אבק או רעש
                                                                      פנו אלינו עוד היום לבדיקת זכויותיכם