נכות רפואית בשל קרע בגיד הסופראספינטוס בכתף
פציעה בכתף עשויה להתאפיין בפגיעה תפקודית קשה לה השלכות רבות על מהלך חייו של ...
[לידיעה המלאה]
כל מה שרצית לדעת על זכויות חולי קרוהן
[לידיעה המלאה]
זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית
[לידיעה המלאה]
 
 
 
 
סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ] , התשנ"ה – 1995 שכותרתו בקע מפשעתי קובע, כדלקמן: 

"אין רואים בקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם כן - 
(1) הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישירין באזור קיר הבטן ; 
(2) עקב הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע ; 
(3) הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם , להוציא ימי מנוחה שבועית , חג או שבתון שעל פי חיקוק , נוהג , חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם ; ואולם המוסד רשאי , לפי שיקול דעתו , לראות בבקע תוצאה מפגיעה בעבודה אף אם לא נמסרה הודעה כאמור ." 

מכאן למדים, כי לצורך הכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה נדרש כי יתקיימו שלושה תנאים מצטברים, די באי עמידה באחד מתנאי החובה המצטברים על מנת שהבקע המפשעתי לא יוכר כתאונת עבודה: 

א. הבקע התרחש תוך כדי עבודה במאמץ חריג או לאחר פגיעה ישירה. 
ב. העובד הפסיק את עבודתו , וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות. 
ג. העובד הודיע למעביד על הופעת הכאבים תוך 72 שעות ממועד הופעתם. 

ראשית הוא, כי על מנת שיוכר הבקע הוא חייב להיגרם בזמן העבודה ועקב העבודה. כלומר הופעתו חייבת לבוא תוך כדי העבודה. אם הבקע נגרם תוך כדי העבודה ועקב העבודה, אך לא הופיע אותה השעה, אין הוא בא בגדר תאונת עבודה. 

לעניין "מאמץ לא רגיל" , כאמור בסעיף זה, נקבע בפסיקה, כי הדבר מתייחס באופן סובייקטיבי לנפגע עצמו על רקע מצבו של אותו אדם, והמאמצים להם הוא רגיל. כך גם, יש ליתן משקל לתדירות המאמץ הנ"ל לצורך הקביעה אם מאמץ הוא רגיל או בלתי רגיל. 

כך הכיר בית הדין בבקע מפשעתי שאירע לטבח בעת הרמת סיר גדול וכבד לבדו משטען כי אינו נוהג להרים סירים כאלה לבדו אלא רק עם עובד נוסף, וכי באותו יום עבודה עשה זאת לבד בשל לחץ שהיה בעבודה. כך גם הוכרה תביעתו של מנהל מכירות בעסק למכירת קרמיקה וכלים סניטריים שנפגע עת הרים קרטון עמוס כלי קרמיקה משהוכח כי אין הוא נוהג להרים קרטונים במסגרת תפקידו. 

תנאי נוסף להכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה על פי הסעיף הנ"ל, הוא בדרישה כי הופעת הבקע תגרום להפסקת העבודה. בית הדין קבע, כי בחינתו של תנאי זה תעשה לאור העובדות והנסיבות של אותו מקרה. כך או כך, נקבע, כי לגבי תנאי זה אין דרישה כי העבודה תופסק מיד או תוך 72 שעות כפי שנקבע בתנאים האחרים. 

שאלה זו מתעוררת, כאשר הנפגע לא הפסיק את עבודתו אלא עבר לעסוק בדברים אחרים, שאז תיבחן השאלה האם עיסוקו האחר מתיישב עם מצבו של אדם שזה עתה נגרם לו בקע מפשעתי.
 
 
לשיחה עם עורך דין